یکی از مهم ترین ماژول ها در نرم افزارهای مدیریت نگه داری و تعمیرات (CMMS) ،  ماژول مدیریت مبتنی بر ریسک (RBI) می باشد که به عنوان استراتژی بلند مدت سازمان ها در نرم افزار پاریزان  به خوبی لحاظ شده است .امروزه محاسبه ریسک و بکارگیری نتایج ارزیابی ریسک ابعاد گوناگونی یافته است. کاربرد ریسک بسیار گسترده شده و در بسیاری از حوزه­ها و صنایع بکار می­رود. RBI ابزاری مدیریتی است که برای تشخیص و اولویت بندی ریسک­های مربوط به وسایل تحت فشار و ارائه برنامه بازرسی بر اساس ریسک­های محاسبه شده بکار می­رود و یا به تعبیری دیگر، بازرسی فنی بر مبنای ریسک یک روش نوین در مدیریت بازرسی فنی بوده که بر اساس تحلیل­های آماری اطلاعات بدست آمده از عملیات پایش در یک فرآیند عملیاتی به منظور بهینه کردن برنامه و هزینه های بازرسی بکار می­رود.

بطور خلاصه در روش RBI میزان احتمال و نتیجه از کار افتادگی تجهیزات محاسبه شده و از ضرب این دو فاکتور (یعنی احتمال و نتیجه) میزان ریسک بدست می آید و براساس اندازه ریسک بدست آمده، برنامه بازرسی برای آنها تعریف می شود.

بازرسی بر مبنای ریسک Risk Based Inspection روش نوینی در بازرسی و تعمیرات پیشگیرانه بوده که با توجه به تأثیرات بسیار مثبت آن، اخیراً به صورت فراگیر در حال اجرا و پیگیری می باشد. کلیه الزامات RBI تحت عنوان API-581 به صنعت معرفی شده و نرم افزارهای مربوطه نیز توسط شرکتهای مختلف خارجی در چارچوب الزامات استقرار سیستم RBI تهیه شده اند.

بازرسی بر مبنای ریسک در مفهوم مدیریت یکپارچه به عنوان یک ابزار کلیدی در بهبود ایمنی صنعتی، بازدهی رقابت پذیری بکار می رود. انجمن نفت امریکا API به عنوان معتبرترین مرجع در زمینه ارائه برنامه بازرسی برمبنای ریسک (RBI) در سند API-581  سه روش را ارائه داده است.

1-روش کیفی            2- روش کمی            3- روش نیمه کمی

 اهداف مدیریت ریسک :

  • شناسایی موقعیت های با ریسک بالا
  • تحلیل و ارزیبابی ریسک
  • تعیین اقدامات پیشگیرانه و کنترل ریسک
  • تعیین ریسک براساس رفتارهای جدید

مزایای استفاده از روش RBI :

  • برنامه ریزی دقیق بازرسی فنی و تعمیرات اساسی
  • افزایش فواصل بازرسی فنی و تعمیرات دوره ای
  • افزایش ایمنی
  • شناسایی خرابی های بالقوه و در نتیجه کاهش سطح ریسک
  • بهینه سازی هزینه های بازرسی و نگهداری و تعمیرات
  • افزایش قابلیت اطمینان و بهره برداری از تجهیز