مدیریت خوردگی بخشی از سیستم مدیریتی جامع در موسسات و واحدهای صنعتی است که فرآیند «برنامه‌ریزی، توسعه، اجرا و بازنگری» و تعیین خط مشی‌های مربوط به پیشگیری و کنترل خوردگی را بر عهده دارد.مدیریت خوردگی مبحث جدیدی است که به منزله‌ی سیاست‌گذار عرصه‌ی خوردگی در جامعه‌ی صنعتی، علمی، تحقیقاتی و قانون‌گذاری دسترسی به هدف اصلی، یعنی «کاهش خسارات و هزینه‌های خوردگی» را امکان پذیر می‌سازد.در مدیریت خوردگی برای پیش‌بینی رخدادها و محاسبه عوامل موثر ، از ارزیابی ریسک حوادث و بکارگیری مدیریت ریسک بهره‌برداری می‌شود.پر واضح است که توجه جدی به پدیده خوردگی و به‌کارگیری راه حل‌های علمی و منطقی برای کاهش خسارات مالی و جانی ناشی از آن نیازمند رویکرد برنامه محور و نگاهی راهبردی به موضوع است.

مدیریت خوردگی را از زیر مجموعه های مدیریت نگهداری و تعمیرات (CMMS) به شمار نمی آورند, اما یکی از موارد ضروری جهت بهینه سازی تجهیزات می باشد.

 

1 برای آشنایی بیشتر با مبحث خوردگی,کلیک نمایید. 

 

photo 2017 04 30 14 38 17