مدیریت دارایی های فیزیکی شامل مجموعه فعالیت های منظم و هماهنگی می باشد که در زمینه بهبود عملکرد، مدیریت ریسک و کاهش هزینه های چرخه عمر دارایی ها در راستای تحقق اهداف استراتژیک سازمان انجام می گیرد.

بعبارت دیگر هدف از پیاده سازی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی  را می توان در سه گروه زیر عنوان نمود :

  1. Performance (بهبود عملکرد دارایی های فیزیکی)
  2. Risk (حذف یا کاهش میزان حوادث انسانی و آلودگی محیط زیست
  3. Cost (کاهش هزینه های چرخه عمر دارایی ها

مدیریت  دارایی های فیزیکی برخلاف مدیریت نگهداری و تعمیرات (CMMS) محدود به دوران بهره برداری از تجهیزات نبوده و کل چرخه عمر دارایی های فیزیکی سازمان را شامل می­شود.سیستم مدیریت دارایی فیزیکی تنها به سازمان نگهداری و تعمیرات در شرکت محدود نیست و کلیه واحدهای مرتبط با امور نگهداشت دارایی های فیزیکی را دربرمی گیرد.استاندارد مرجع در حوزه دارایی فیزیکی، استاندارد  ISO55000 است که حتی فراتر از استاندارد PAS55 بوده و علاوه بر مدیریت دارایی های فیزیکی الزاماتی را برای مدیریت بر کلیه دارایی های شرکت ارائه نموده است.در این استاندارد ، هفت الزام برای دستیابی به اهداف سیستم مدیریت دارایی معرفی شده است.

 

 

دوره های آموزشی مدیریت دارایی های فیزیکی

 

 

 

 

daraee