استقرار سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات (CMMS)جامع در یک سازمان، علاوه بر کاهش قیمت تمام شده محصول نهایی، در افزایش کیفیت محصول، قابلیت اطمینان، چابکی سازمان و عواملی از این دست، نقش بسزایی دارد.

 استراتژی کسب و کار مدیریت نگهداری و تعمیرات (CMMS)در یک سازمان، اهداف سازمان را آشکار ساخته و فعالیت­هایی که شرکت بایستی روی آنها تمرکز کند را مشخص می­کند.

 

sistem

 

 

يك نمونه حلقه بازخورد براي کاربرد پتانسيل اطلاعات قابلیت اطمینان در شكل شماره یک نشان داده شده است.

 

photo 2017 04 30 14 54 01

   

اثربخشی جمع آوری و تبادل اطلاعات RM  (Reliability & Maintainability

asarbakhshi