برگزاری آموزش مقدماتی اپکس در دانشگاه علمی کاربردی