در این روش , نگهداری از تجهیزات در پریودهای زمانی خاص و بر اساس زمانبندی مشخص صورت می‌‌گیرد.
نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در نرم افزار CMMS بر مبنای زمان یا میزان کارکرد انجام می گیرد.
   برمبنای زمان : دوره انجام بر مبنای یک برنامه زمان بندی می باشد.
   برمبنای کارکرد تجهیز : دوره انجام بر مبنای مقدار کارکرد تجهیز می باشد.
   نوع برنامه PM به صورت ثابت و متغیر نیز تعریف می شود.
قابلیت‌های سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه  CMMS
•    تعمیر برنامه‌ریزی شده، تعویض قطعه
•    شناسنامه کامل تجهیزات
•    شناسنامه قطعات یدكی
•    برنامه‌های بازرسی فنی
•    برنامه‌های روانكاری
•    تعمیرات اساسی
•    کالیبراسیون تجهیزات
•    قابلیت تعریف شناوری برای کارت های فعالیت
•    قابلیت تعریف انواع برنامه ها به صورت FIX و Variable
•    قابلیت تعریف Alarm Rate بر روی کارت های فعالیت
بخش های مختلف نرم افزار CMMS در ماژول PM
در نرم افزار CMMS این ماژول با تعریف کارت فعالیت بر روی تجهیزات یا گروهی از تجهیزات آغاز می شود که شامل موارد زیر می باشد.
•    لیست تجهیزاتی که آن فعالیت را شامل می شود .
•    نفرات تعمیراتی که آن فعالیت را باید انجام دهند.
•    پریود یا دوره زمانی انجام فعالیت.
•    مهارت های مورد نیاز انجام فعالیت.
•    چک لیست های مربوط به انجام فعالیت.
•    قطعات یدکی ، مواد مصرفی و ابزار مورد نیاز جهت انجام دستورالعمل های تعمیراتی آن فعالیت.
•    نقشه ها وکاتالوگ های اجرایی انجام فعالیت.
صدور دستور کارهای برنامه ریزی شده : در این قسمت تمام فعالیت ها و دستور کارهای برنامه ریزی شده براساس میزان روزهای باقی مانده یا میزان کارکرد و آلارم تعریف شده توسط کاربر نمایش داده می شود و امکان صدور کارها را فراهم می کند

 

a1

 

بالانسینک دستور کارها : دربخش بالانسینگ دستورکارهای برنامه ای بررسی شده و بهترین تاریخ انجام برای آنها براساس نفر/ساعت مورد نیاز و نفر/ساعت موجود مشخص می شود.

 

a2

 

بالانسینک دستور کارها : دربخش بالانسینگ دستورکارهای برنامه ای بررسی شده و بهترین تاریخ انجام برای آنها براساس نفر/ساعت مورد نیاز و نفر/ساعت موجود مشخص می شود.