ماژول گردش کار یا Workflow از بارزترین قابلیت های نرم افزار CMMS است که کاربر را قادر می سازد تمام فرآیندهای تعمیراتی را در سازمان تعریف کند.
در این ماژول قابلیت پیگیری کارهای تعمیراتی و نیز سوابق دستورکارها امکان پذیر می باشد و هر کاربر می تواند کارهای مربوط به خود را در کارتابل پیگیری کند.

a4