نقش منابع انساني و اهميت روزافزون آن در توسعه بر هيچ كس پوشيده نيست. امروزه نيروي انساني به عنوان متولي امر برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت و رهبري، نظارت و كنترل، نقشي پراهميت تر در پيشبرد اهداف متعالي هر سازمان ايفا مي كند در همین راستا یکی از مهمترین قسمت های نرم افزار CMMS بحث مدیریت منابع انسانی می باشد.
مشخصات ماژول منابع انسانی نرم افزار CMMS
•    ثبت اطلاعات پرسنلی
•    ثبت مهارت ها و دوره های گذرانده شده پرسنل
•    سوابق کارکرد پرسنل
•    ثبت صلاحیت های کارکنان

 

a7