تعریف تجهیز :
دستگاه یا بخشی از آن است که داراي موجودیت است و از دیدگاه بازرسی، تعمیرات،کالیبراسیون داراي هویت و اهمیت مستقل بوده و براي آن سیاست های نگهداري و تعمیرات تعریف می گردد. هزینه هاي مرتبط با آنها نیز براي سازمان داراي اهمیت است. ضمناً داراي پایین ترین جایگاه در درخت فرآیندي و تکنیکی است، که عملکردهاي مربوط به عملیات فرعی را انجام می دهند .
نرم افزار CMMS یک نرم افزار ASSET BASE می باشد و تمام فعالیت هایی که در نرم افزار مکانیزه ثبت می شود حول محور تجهیز صورت می گیرد.


 

 

در نرم افزار CMMS از سه طبقه بندی تجهیزات استفاده شده که شامل طبقه بندی تکنیکی ، طبقه بندی فرآیندی و طبقه بندی محل اسقرار استفاده می شود .
طبقه بندی تکنیکی: ساختار تکنیکی و فنی دستگاه است. درخت تکنیکی ورود اطلاعات مربوط به تجهیزات را تسهیل کرده است و هدف اصلی از تهیه این ساختار تفکیک تجهیزات بر اساس سیاستهاي نگهداري و تعمیرات و بازرسی فنی است .که در 4 سطح تعریف می شود .کلاس ، نوع، گروه و هویت تجهیز.
طبقه بندی فرایندی : در این ساختار نوع ارتباط تجهیزات در یک فرآیند اصلی و سرویس دهی آنها نمایش داده می شود و این ساختار مستقل از مشخصات فنی تجهیز می باشد . این ساختار برای کنترل ، تحلیل هزینه هاو تدوین سیاست های بازرسی و نگهداری و تعمیرات کاربرد دارد.
ثبت سوابق کارکردی تجهیز : ثبت کارکرد تجهیز که علاوه برکنترل میزان کارکرد و عمر تجهیز می باشد ، مبنای برنامه ریزی ها و روتین های کارکردی تجهیز می باشد.
سوابق تعمیراتی تجهیز : تمام سوابق تعمیراتی تجهیز شامل دستور کارهای اصلاحی، اضطراری و  پیشگیرانه در این قسمت قابل روئیت می باشد.
مشخصات فنی تجهیز :
در این قسمت تمام مشخصات فنی تجهیز مانند ظرفیت ، ارتفاع ، متریال، درجه حرارت کارکرد، قدرت و ... وارد می شود.